Algemene voorwaarden

V10 22-03-2023 | 16:03:32

Informatie en Regelement Zuiderzee Klassieker

Algemene voorwaarden Zuiderzee Klassieker

 1. De ‘Zuiderzee Klassieker' (verder te noemen 'de ZZK’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door de Maag Lever Darm Stichting, Stationsplein 123, 3818 LE Amersfoort.
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden van dit reglement, zoals door de Maag Lever Darm Stichting bepaald.
 3. De ZZK is een (recreatieve) sponsorfietstocht zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gereden worden.
 4. Deelname aan de ZZK is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers die meer dan € 100,- hebben opgehaald. 
 5. Fietsers jonger dan 18 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 6. Deelnemen aan de ZZK is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 7. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband. Een team bestaat uit minimaal 2 (twee) deelnemers. De Maag Lever Darm Stichting houdt zich het recht voor om grote teams op te splitsen.
 8. Het inschrijfgeld is € 19,95 of € 16,95 (NTFU leden).
 9. Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt of de minimale donatie van € 100,- niet behaalt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 10. De doelstelling van dit evenement is om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor spijsverteringsziekten. Daarom zal aan iedere deelnemer ook gevraagd worden om sponsors te zoeken voor de deelname.
 11. De ZZK staat open voor iedereen die over een toereikende lichamelijke conditie beschikt om 15, 40, 80, 120 of 180 kilometer fietsend te kunnen volbrengen.
 12. Onder ‘fietsen’ wordt verstaan: het zich zodanig voorwaarts bewegen op een fiets. E-bikes, ligfietsen, tandems, bakfietsen en andere vormen van fietsen die veilig gebruikt kunnen worden, zijn toegestaan.
 13. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere weggebruikers, deelnemers, natuur en milieu.
 14. Geef een ander de ruimte. Als je in een team/peloton rijdt, houdt dan zoveel mogelijk rechts.
 15. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers en/of weggebruikers. Inhalen gebeurt via de linkerzijde van degene die je wilt inhalen.
 16. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de ZZK onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Mobiel bellen op de fiets is dus ook niet toegestaan.
 17. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan de ZZK, voor promotionele doeleinden van de Maag Lever Darm Stichting.
 18. De deelnemer kan na de ZZK door de Maag Lever Darm Stichting worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.
 19. De organisatie van de ZZK en de Maag Lever Darm Stichting zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers en supporters.
 20. De Maag Lever Darm Stichting behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de ZZK geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.
 21. De Maag Lever Darm Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast. De eigen bijdrage zal niet worden teruggestort.
 22. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 23. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van de Maag Lever Darm Stichting.
 24. Tijdens de ZZK is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de MLDS;
  • (huis)Dieren, aanhangwagens in welke vorm dan ook achter de fiets, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 25. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 26. Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan de ZZK te ontzeggen.
 27. Met het inschrijven voor de ZZK verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

 

De website

Deze website is eigendom van Maag Lever Darm Stichting. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Een ieder die gebruik maakt van de Zuiderzee Klassieker - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Maag Lever Darm Stichting en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Maag Lever Darm Stichting en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Maag Lever Darm Stichting spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op de Zuiderzee Klassieker, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Maag Lever Darm Stichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website de Zuiderzee Klassieker zullen Maag Lever Darm Stichting en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Maag Lever Darm Stichting geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Maag Lever Darm Stichting daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Maag Lever Darm Stichting wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@zuiderzeeklassieker.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website de Zuiderzee Klassieker jonger is dan 18 jaar, zal Maag Lever Darm Stichting, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Maag Lever Darm Stichting niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Maag Lever Darm Stichting en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en

Verwijderen van content

Maag Lever Darm Stichting en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.