Actievoorwaarden voor de ‘10x10x10 actie' van de Zuiderzee Klassieker

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 10x10x10 actie van de Maag Lever Darm Stichting. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 • Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname.
 • De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten dan het bij de artikelen vermelde product.
 • De prijs wordt aangeboden door de Maag Lever Darm Stichting.
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de test verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de Aanbieder, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de Aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 • De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs.
 • In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.).
 • De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 • De prijswinnaar krijgt in week 37 van2018 bericht.
 • De winnaar van de prijs geeft de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 • Voor zover vereist, zal de Aanbieder zorg dragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de specifieke voorwaarden prijsvragen anders is vermeld.
 • De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. De Maag Lever Darm Stichting mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand. Door mee te doen geeft de deelnemer toestemming om naam, e-mailadres en telefoonnummer op te slaan.
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de test noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 • De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 • De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
 • Wijzigingen of aanpassingen zullen door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden aan: info@zuiderzeeklassieker.nl. De medewerkers van de Maag Lever Darm Stichting zullen zo spoedig mogelijk reageren.